Programgazda:

1052 Budapest
Városház utca 7.

www.pestmegyeimustra.hu
email: info@pestmegyeimustra.hu


Projektkoordinátor:

Salt Communications Kft.
1014 Budapest, Logodi u. 44/b.
www.salt.hu
email: salt@salt.hu